Đề án tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Trên tinh thần thực hiện nội dung Công văn số 7082/UBND-NC ngày 09/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Công văn số 4553/UBND-NC ngày 17/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xây dựng đề án, phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau đã xây dựng dự thảo “Đề án tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       Rất mong nhận được sự góp ý của các tổ chức, cá nhân. Mọi thông tin góp ý xin gửi về:

       Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Địa chỉ: số 16, đường Mậu Thân, khóm 6, phường 9, thành phố Cà Mau.

       Điện thoại: 02903 837570.

       Email: camautech@yahoo.com.vn