Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2018

       Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. Với nhiệm vụ được giao trong năm 2018, Sở đã thực hiện đạt được một số kết quả khả quan như:

       1. Hoạt động quản lý khoa học và công nghệ

       a. Quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh

       Trong năm 2018, Sở đã tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh 19 đề tài, dự án; Kiểm tra nội dung, tiến độ thực hiện của 27 đề tài, dự án; Nghiệm thu 26 đề tài, dự án, đạt 100% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành quyết định công nhận kết quả cho 16 đề tài, dự án. Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 04/12/2018). Cấp 21 Giấy chứng nhận đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Hoàn thiện nội dung điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2018 gửi Cục Thông tin KH&CN quốc gia theo quy định.

       b. Quản lý khoa học và công nghệ cấp cơ sở

       Triển khai thực hiện kiểm tra công tác quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và tình hình sử dụng kinh phí KH&CN cấp huyện tại 05 địa phương đạt 100% kế hoạch.

       Tham gia làm đầu mối liên kết cho chuyến công tác học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đầm Dơi tổ chức. Kết quả sau chuyến đi học tập huyện đã chọn được 02 mô hình dự kiến triển khai thực hiện năm 2019.

       Công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống: các huyện, thành phố đã tổ chức Hội đồng tư vấn KH&CN phê duyệt 23 dự án và thông qua Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương để triển khai thực hiện đến nay các dự án đang phát triển khá tốt.

Tổng kết ngành Khoa học Công nghệ năm 2018 - Ảnh Tg

       c. Quản lý công nghệ:

       Tổ chức 04 Hội đồng thẩm định công nghệ dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và phân vi sinh. Kết quả đạt; Hạng mục Hệ thống xử lý nước thải Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh Cà Mau. Kết quả đạt; Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy hải sản. Kết quả đạt; Dự án Công nghệ xử lý rác thải. Kết quả không đạt. Chủ đầu tư lựa chọn công nghệ khác và đang hoàn chỉnh đề cương thuyết minh để xin thẩm định lại công nghệ.

       2. Hoạt động quản lý chuyên ngành

       Thực hiện 13 chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên Đài PT-TH, mỗi chuyên mục từ 15 - 20 phút nhằm thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ cho người xem đài hiểu thêm về thông tin, kiến thức khoa học để vận dụng vào trong cuộc sống; đăng 338 tin và bài viết lên Trang Thông tin điện tử của Sở, đạt 112,7% kế hoạch năm; tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp cho 127 cơ sở lập hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

       Ban hành 16 quyết định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp 07 chứng chỉ nhân viên bức xạ, 09 quyết định hỗ trợ kinh phí đăng ký nhãn hiệu và 01 quyết định hỗ trợ kinh phí đăng ký sáng chế.đạt 100% kế hoạch năm.

       3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

       Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm 2018, thực hiện 08 cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau đối với 268 cơ sở, đạt 106,35% kế hoạch năm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã ban hành 10 quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt là:  65.500.000 đồng. Đồng thời nhắc nhở 12 cơ sở vi phạm khác khắc phục các hành vi vi phạm như ghi nhãn, kiểm định, đóng phí duy trì việc sử dụng mã số mã vạch....

       4. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

       Tổ chức Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, qua đó đề xuất Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia xét tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

       Tư vấn và lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 02 doanh nghiệp kinh doanh vàng; lập hồ sơ và đăng ký mã số mã vạch cho 06 đơn vị. Ban hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 02 doanh nghiệp với các sản phẩm như: đá mài, gạch bê tông 02 lỗ và gạch bê tông 04 lỗ.

       Thẩm định và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho 01 doanh nghiệp;

       5. Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm

       Hoạt động dich vụ: Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm thực hiện 1.392 mẫu với 5.052 lượt chỉ tiêu, đạt 101,04% kế hoạch. Kiểm định được 25.684 phương tiện đo các loại, đạt 160,53% kế hoạch năm; kiểm tra chất lượng 210 mẫu xăng dầu; lấy 111 mẫu sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường để thử nghiệm khảo sát chất lượng, đạt 111% kế hoạch năm.

       Năng lực Phòng thí nghiệm: Được chứng nhận đạt ISO/IEC 17025: 2005 (mã số VILAS 617; đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm nghiệm và chứng nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp chứng nhận số 940/TĐC-HCHQ ngày 11/4/2018, số 1702/TĐC-HCHQ ngày 22/6/2018 và số 3344/TDC-HCHQ ngày 20/11/2018; lĩnh vực khoa học công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận số 16/NCN-SKHCN ngày 13/6/2018. Năng lực xét nghiệm bệnh thủy sản và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cơ bản đảm bảo đáp ưng yêu cầu năng lực theo quy định. Lĩnh vực dịch vụ quan trắc môi trường đã được đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ để bảo vệ kết quả, đề nghị Tổng cục Môi trường ra quyết định công nhận chỉ định. Lĩnh vực đánh giá chứng nhận hợp quy đang hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tại các Cục chuyên ngành chứng nhận hoạt động và đánh giá, chỉ định.    

       6. Hoạt động thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ

       Đơn vị Trung tâm Thông tin và Ứng dụng  KHCN (đơn vị thuộc Sở) chủ trì thực hiện 07 dự án, trong đó có 01 dự án cấp bộ, 05 dự án cấp tỉnh và 01 dự án cấp huyện. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với 04 đơn vị có liên quan thực hiện 04 dự án cấp tỉnh; các dự án trên đang triển khai thực hiện tốt, một số dự án đã nghiệm thu đạt và nhân rộng mô hình sản xuất cho người dân.

       7. Một số hoạt động khác

       Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trong đó đã ban hành mới 32 thủ tục, bãi bỏ 14 thủ tục.

       Sở đã chuyển 59 thủ tục hành chính về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công tỉnh để tiếp nhận và giải quyết cho tổ chức và cá nhân có yêu cầu, còn lại 03 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tại Sở. Đồng thời Sở niêm yết công khai 62 thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở.

       Triển khai việc ứng dụng ISO điện tử cho 62 đơn vị hành chính trong tỉnh, gồm: 42 UBND xã, phường, thị trấn và 20 đơn vị sở, ngành, UBND cấp huyện, Văn phòng UBND tỉnh. Nhìn chung, về nhận thức của học viên cơ bản tiếp cận tốt các điều khoản của ISO.

       Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được lãnh đạo Sở quan tâm sâu sát. Kết quả trong năm có 26 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo chính trị, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và 90 lượt tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

       Tổ chức 22 lớp tập huấn trang bị kiến thức an toàn thực phẩm với 188 học viên tham dự, đạt 110% kế hoạch; 02 lớp tập huấn: “Chương trình ươm tạo cho hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” với hơn 200 lượt người tham dự; “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa phương và tiếp xúc doanh nghiệp nhằm trao đổi, giải quyết khó khăn về vấn đề sở hữu trí tuệ” với hơn 80 đại biểu tham dự.

       Phối hợp với Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức được 40 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống cho hội viên nông dân và đoàn viên thanh niên, với 2.973 hội viên và đoàn viên tham dự; 9 lớp tập huấn chuyên đề về bồi dưỡng kiến thức cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã thuộc diện đầu tư của chương trình 135...

       Đã tổ chức 02 cuộc đối thoại với người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và nhiệm vụ quản lý của ngành với số lượng 100 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và 70 người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ tham gia. Thông qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và người dân gặp phải.

       8. Đánh giá chung

       Công tác quản lý xây dựng, triển khai, đánh giá và chuyển giao ứng dụng kết quả các công trình nghiên cứu  khoa học trên địa bàn tỉnh về cơ bản thực hiện đúng các quy trình, quy định; sát hợp tình hình địa phương và đáp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

       Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất có nhiều tiến bộ, kết quả của một số đề tài, dự án đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

       Công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được người dân và doanh nghiệp quan tâm hơn. Các cơ quan quản lý tích cực hơn trong việc bảo hộ, phát triển đối với các sản phẩm đặc sản địa phương. 

       Công tác thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ năm qua đã được tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời giới thiệu các thành tựu, kết quả ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trong tỉnh. Nội dung tin, bài tập phong phú, đa dạng và đáp ứng được nhu cầu thông tin về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước cho người dân...

       Hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thuộc Sở quản lý như: về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe gắn máy, năng lượng nguyên tử, mã số mã vạch, đo lường định lượng hàng bao gói sẵn, đề tài dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc phải kiểm định, … Qua đó, đã phát hiện một số hành vi vi phạm hành chính về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành xử lý theo thẩm quyền quy định. Các hành vi vi phạm được xử lý, đúng quy định pháp luật, hầu như đạt được sự đồng thuận của các bên có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN. Công tác xây dựng, tuyên truyền và phổ biến pháp luật luôn được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng quản lý trong lĩnh vực KH&CN, nâng cao hiểu biết về pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

       Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đến nay đã hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức, nhân sự và điều kiện để đi vào hoạt động phục vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận, chỉ định năng lực phòng thử nghiệm các lĩnh vực phát triển tốt, bước đầu đáp ứng nhu cầu hoạt động phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm của tỉnh.

ThS. Nguyễn Trí Tài