Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau

- Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 XEM TẠI ĐÂY!

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY!

- Công văn số 2110/BKHCN-ƯDCN XEM TẠI ĐÂY!

- Công văn số 1495/BKHCN-TCCB XEM TẠI ĐÂY!

- Quyết định số 382/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY!

- Quyết định số 205/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY!

- Quyết định số 30/QĐ-SKHCN XEM TẠI ĐÂY!

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY!