Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Đoàn Hữu Nghị

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1980, Nam/nữ: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Chức danh khoa học:

Điện thoại của tổ chức: 07803.837570; Mobile: 0986944447

Email: dhnghicm@gmail.com

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ tổ chức: Số 16, Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0780.3592425; Fax: 0780.3592425.

Địa chỉ: Số 16 Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Họ tên thủ trưởng tổ chức: Quách Văn Ấn.

Số tài khoản: 9527.2.1069884, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ quản nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

2. Các nội dung chính

- Thu thập, đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Báo cáo, cung cấp thông tin về nhiệm vụ KH&CN phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.