Xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ

1. Thông tin nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Thời gian thực hiện: 12 tháng (Từ tháng  01/2017 đến tháng 12/2017)

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Đinh Hùng Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1983, Nam/nữ: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Chức danh khoa học:

Điện thoại của tổ chức: 0780.3592425; Mobile: 0917.148.399.

Email: hunganh1010669@gmail.com.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ tổ chức: Số 16, Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0780.3592425; Fax: 0780.3592425.

Địa chỉ: Số 16 Vành Đai 2, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Họ tên thủ trưởng tổ chức: Quách Văn Ấn.

Số tài khoản: 9527.2.1069884, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Cơ quan chủ quản nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

2. Một số nội dung chính

- Phát hành thư mời đến Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

- Cử cán bộ thu thập tin, bài và hình ảnh tại các sự kiện, hội thảo, hội nghị,… có liên quan đến nội dung cần truyền tải của Tập san. 

- Nhận tin, bài từ Cộng tác viên.

- Biên tập tin, bài bước đầu.

- Trình Ban biên tập duyệt nội dung tin, bài lần hai.

- Chuyển nội dung tin, bài qua nhà in, kiểm tra các sai sót (nếu có) trước khi bắt đầu in, in chính thức, phát hành.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá chất lượng Tập san và Tin nhanh cuối năm.

- Cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, các biểu mẫu cần thiết phục vụ xuất bản online các thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển nông thôn.