Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. 

Trụ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

       Vị trí và chức năng
       1. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
       2. Trung tâm thực hiện chức năng đầu mối thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ; sản xuất, kinh doanh dịch vụ khoa học và công nghệ; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công về khoa học và công nghệ và các lĩnh vực dịch vụ liên quan theo quy định của pháp luật, phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của tỉnh Cà Mau.
       Nhiệm vụ và quyền hạn 
       1. Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
       2. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
       3. Khai thác, tra cứu và cung cấp các nguồn tin khoa học và công nghệ để phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác cho các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
       4. Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất. Thực hiện, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
       5. Đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu của địa phương; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý của địa phương trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá... và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng.
       6. Thiết lập, triển khai và kết nối Mạng VinaREN, các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chức năng quản lý Cổng thông tin điện tử được giao.
       7. Tham gia tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia tại tỉnh; tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, đánh giá trình độ năng lực công nghệ, chỉ số đổi mới công nghệ của tỉnh; tổng hợp, xử lý, phân tích, báo cáo và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về các cuộc điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phổ biến, công bố kết quả điều tra thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.
       8. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đưa kiến thức khoa học đến với sản xuất và đời sống; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
       9. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; bổ sung sách, báo, tài liệu dưới các hình thức như mua, tặng, trao đổi; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ.
      10. Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Ngày hội đổi mới sáng tạo (Techfest), các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ.
       11. Tổ chức, tham gia tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; sự kiện, hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức hằng năm về lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
       12. Tổ chức, phối hợp tổ chức tham quan, học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện, tin học, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
       13. Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh.
       14. Tổ chức hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của tỉnh đối với các sản phẩm mới.
       15. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.
       16. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, dịch vụ sự nghiệp công và các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành KH&CN; thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
       17. Tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Phối hợp tổ chức hoạt động về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
       18. Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.
       19. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới; các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh; xác định nhu cầu cần hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhu cầu ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại tỉnh; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.
       20. Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; tổ chức sản xuất, liên doanh, liên kết, kinh doanh các dịch vụ, ứng dụng về khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
       21. Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

       Cơ cấu tổ chức 

       1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
       2. Không thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; các viên chức (nhóm viên chức) phụ trách từng lĩnh vực làm việc theo chế độ chuyên viên.
       3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý viên chức. 
       4. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Trung tâm theo quy định.
       5. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, chuyển công tác, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý viên chức và theo quy định của pháp luật.

       Nguyên tắc làm việc

       1. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu đơn vị, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, ủy quyền một Phó Giám đốc Trung tâm điều hành các mặt hoạt động của Trung tâm.
       2. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực công tác, có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các công việc được giao phụ trách, giải quyết các công việc chuyên môn do Giám đốc Trung tâm phân công. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 
       3. Viên chức và người lao động của Trung tâm thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công, phụ trách; chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp, hỗ trợ tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ và công việc liên quan.