Tập san Thông tin KHCN quý III năm 2020

        - Cách mạng công nghiệp 4.0: Những công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai

       - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp....

Tập san Thông tin KHCN quý IV năm 2018.

       - Một số kết quả nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau  năm 2018

       - Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm sau một năm thành lập

       - Mô hình trồng lúa nổi thích ứng với biến đổi khí hậu