Nội dung chuyên trang Thông tin khoa học và công nghệ Cà Mau gồm 4 mục chính như sau:

1. Tin tức

- Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và con người Cà Mau.

- Phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

- Cập nhật tin, bài về lĩnh vực  nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, thành tựu khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất giỏi, đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ đạt hiệu quả cao.

- Giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ mới,…

- Cập nhật các hoạt động của Trung tâm có liên quan đến lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ như: kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, kết quả tập huấn, kết quả đăng ký lưu giữ nhiệm vụ và thống kế khoa học công nghệ, các mô hình hiệu quả,....

2. Tập san

- Các kỳ xuất bản Tập san thông tin khoa học và công nghệ theo từng quý.

- Các chuyên mục khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

3. Thống kê khoa học công nghệ

- Kết quả thống kê khoa học và công nghệ theo Quy định của Cục Thông tin KH&CN và Sở KH&CN tỉnh Cà Mau.

- Kết quả thống kê chuyên đề, chuyên ngành khoa học và công nghệ

4. Đăng ký, lưu giữ nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Kết quả đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Kết quả đăng ký các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện/thành phố.