Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Đoàn Hữu Nghị

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1980, Nam/nữ: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sĩ.

Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Thống kê khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ

Ngày, tháng, năm sinh: 1985, Nam/nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, cải tạo các giống nông nghiệp bản địa tại tỉnh Cà Mau

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, cải tạo các giống nông nghiệp bản địa tại tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Huỳnh Thị Bích Thúy

Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1976, Nam/nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Kỹ sư.

Xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ

1. Thông tin nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Đinh Hùng Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/6/1983, Nam/nữ: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư.