Video quảng bá nhãn hiệu tập thể sản phẩm: Cá khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=RC34w1FcNDw&t=10s