Tăng cường đẩy mạnh nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay

       Thanh niên, sinh viên là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước. Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già và là người dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai; là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa; là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an, dân quân tự vệ; thanh niên đi đầu, sẵn sàng thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, ở nơi khó khăn nguy hiểm nào; “đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm” . Có thể thấy, thanh niên có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công việc, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, khó khăn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là rường cột của nước nhà. Thế hệ thanh niên, sinh viên là những người chủ, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, sinh viên ngày nay. 
Với những tiến bộ của khoa học công nghệ tạo ra sự biến đổi nhanh chóng hàng ngày, hàng giờ đã có tác động đến tất cả các tầng lớp xã hội, trước hết là thanh niên. Xã hội ngày một phát triển, bên cạnh những yếu tố tích cực của nền kinh tế thị trường cũng như sự phát triển công nghệ thông tin thì còn có nhiều tác động tiêu cực, ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành nhân cách của thanh niên. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình” thông qua hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền với mục đích phá hoại cách mang Việt Nam đang diễn ra gay gắt; sự phân hóa giàu - nghèo, sự tha hóa về đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ đảng viên, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tệ nạn xã hội… đang tác động rất phức tạp đến sinh viên, ảnh hưởng tiêu cực đến ý thức chính trị và ý chí phấn đấu của sinh viên.
       Do đó, Nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, là xây dựng thế hệ con người mới, phát triển toàn diện, kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
       Thực hiện đẩy mạnh nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên ngày nay
       Một là, Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục các môn lí luận chính trị
Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp, chủ nghĩa xã hội đang đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách, các thế lực không ngừng đẩy mạnh âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò cực kì quan trọng nhằm nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên. Trước hết cần tăng cường giáo dục các môn lý luận chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là các môn học nhằm xây dựng thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng cho sinh viên, giúp sinh viên nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng. Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của mình, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức bản thân nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Xây dựng niềm tin đạo đức qua qua trình nhận thức, tự nguyện tự giác thực hiện, đẩy mạnh, kết hợp chặc chẽ giữa xây và chống, giúp sinh viên lựa chọn đứng đắn và thể hiện thái độ dứt khoát với những biểu hiện tiêu cực, những hành động chống phá của các thế lực thù địch.

       Hai là, Phát huy và tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
Để thực hiện tốt việc nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên, đòi hỏi các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Đảng ủy, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên …) phải phối kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm quán triệt thường xuyên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến  sinh viên; phổ biến các nội dung cần thiết về chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế học đường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giới thiệu và tuyên truyền các phong trào Đoàn, Hội để lôi cuốn đông đảo sinh viên tham gia, tạo môi trường xã hội lành mạnh để sinh viên thể hiện tài năng và có hướng phấn đấu.
       Đoàn Thanh niên nhà trường cần phối hợp với các đơn vị, phòng, ban, tổ chức thường xuyên cho sinh viên tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống, tổ chức các chuyến đi về nguồn, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào và các đợt sinh hoạt chính trị. Tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích mang mục đích định hướng giáo dục truyền thống cho thanh niên. 
       Ba là, Xây dựng môi trường đại học lành mạnh, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh viên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị
        Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI ) đã nêu nhiệm vụ: “Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”. Trên cơ sở đó, thực hiện tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng chính trị cho đội ngũ sinh viên, thanh niên bằng các hình thức: tổ chức các hội thảo, tọa đàm tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức có hiệu quả trên phạm vi toàn trường các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử thông qua bài viết, thuyết trình, tổ chức chiếu phim lịch sử. Vào đầu năm học Nhà trường cần triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên”. Thông qua các buổi sinh hoạt này, nhà trường tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, phổ biến các quy chế rèn luyện cho sinh viên với phương pháp truyền đạt thực tế, sinh động gắn với các sự kiện kinh tế xã hội xảy ra hằng ngày để thu hút sự quan tâm của sinh viên.
       Thực hiện đẩy mạnh việc tổ chức những chương trình ngoại khóa thiết thực nhất là các hoạt động đối thoại với học sinh để lắng nghe những chia sẻ, quan điểm, cách nhìn của học sinh về những vấn đề được dư luận quan tâm. Đây là một hoạt động bổ ích để xây dựng các mối quan hệ và tạo sự đồng thuận giữa các thành viên trong nhà trường để cùng hướng đến các giá trị văn hóa mà nhà trường xây dựng.

       Đồng thời, cơ sở vật chất của nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên vì nó tạo nên cảnh quan sư phạm, cung cấp các phương tiện cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên; tạo các điều kiện cần thiết để sinh viên có thể thực hiện được những hành vi cần được giáo dục theo mục tiêu của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Thực tế cho thấy, ở những trường được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt được hiệu quả cao, các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng thu hút được đông đảo sinh viên tham gia.
       Song song với những phương hướng trên thì công tác quản lý giáo dục đóng vai trò then chốt, là nhân tố đảm bảo sự thành công của công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên. Công tác này tạo ra sự thống nhất ý chí trong nhà trường; định hướng phát triển của hoạt động giáo dục trên cơ sở mục tiêu chung, hướng sự nỗ lực của mọi người vào mục tiêu đó; tổ chức, điều hòa, phối hợp, hướng dẫn hoạt động của các cá nhân trong quá trình giáo dục; tạo động lực cho mọi cá nhân, tạo môi trường và điều kiện bảo đảm phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả.


      Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh, phải  “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Có thể khẳng định giáo dục tư tưởng đạo đức, lối ứng xử có văn hoá cho thế hệ trẻ là vấn đề cực kỳ quan trọng cần được quan tâm giải quyết trước mắt và phải có chiến lược lâu dài của ngành Giáo dục bên cạnh sự đồng hành gia đình, xã hội. Do đó, đẩy mạnh giáo dục đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên nói riêng và thế hệ thanh niên nói chung, cán bộ, giảng viên cần thường xuyên nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng với giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các em. Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, thế giới quan, phương pháp luận khoa học giúp thanh niên có nhận thức, thái độ và hành động đúng, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

       TÀI LIỆU THAM KHẢO
        [1] Thành Duy (1996), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.
        [2] Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2006), Nghiên cứu, học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội
       [3] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội
       [4] Hồ Chí Minh, Về giáo dục và tổ chức thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2002

Võ Thị Thanh Nữ  - Phạm Thị Huyền- Khoa Khoa học Cơ Bản – Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau