Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020.

       Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020.

       Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY!

       Danh sách tổng hợp kết quả phỏng vấn, thực hành và Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (Số 16, đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (www.camautech.vn).

       Xem chi tiết danh sách tổng hợp kết quả phòng vấn thực hành TẠI ĐÂY!

       Xem chi tiết danh sách dự kiến người trúng tuyển TẠI ĐÂY!

       Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách tổng hợp kết quả phỏng vấn, thực hành (vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020, không có người khiếu nại về kết quả phỏng vấn, thực hành (vòng 2), Trung tâm sẽ hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Kèm theo Danh sách tổng hợp kết quả phỏng vấn, thực hành và Danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ).

       Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo đến thí sinh tham dự xét tuyển viên chức được biết.