Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được chứng nhận các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến an toàn thực phẩm.

       Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy): là việc xác nhận đối tượng của hoạt động phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được quy định tại Thông tư  số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

       Ngày 16/7/2019, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định (Quyết định số 179/QĐ-QLCL) Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau được thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, gồm:

       1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-01:2009/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm.

       2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-02:2009/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP.

       3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-17:2012/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

       4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-18:2012/BNNPTNT: Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

       Để được chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy trình đăng ký chứng nhận hợp quy như sau:

       Khách hàng (cơ sở, doanh nghiệp) đăng ký chứng nhận hợp quy theo biểu mẫu BM.CN03.01. Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm sẽ đánh giá sơ bộ điều kiện và các giấy tờ hiện có và tiến hành tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan như: phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu mà khách hàng đề xuất; tư vấn các thủ tục cần làm khi xin giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa; tư vấn việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy hoặc hồ sơ đăng ký công bố hợp quy; tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.

       Trên cơ sở kết quả đánh giá sự phù hợp các nội dung nêu trên, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng được đánh giá và hướng dẫn sử dụng dấu hợp quy cho khách hàng trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói hoặc trong tài liệu của sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận.

Quyết định của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ định Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm chứng nhận hợp quy.

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau