Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và được tổ chức lại theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

       Trung tâm thành lập trên cơ sở sáp nhập, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, trang thiết bị từ các đơn vị, bộ phận thuộc các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Cà Mau có hoạt động phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

       CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

       - Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo: Quyết định số 29/QĐ-SKHCN ngày 18/02/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.

       - Pham vi, đối tượng dịch vụ:

       + Dịch vụ Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm đa ngành;

       + Dịch vụ Quan trắc môi trường.

       + Dịch vụ Đánh giá, chứng nhận sự phù hợp (hợp chuẩn, hợp quy); đánh giá hệ thống chất lượng,...

       + Dịch vụ Kiểm định ruộng lúa giống,...

       + Dịch vụ Tập huấn, đào tạo, tư vấn, chuyển giao nghiệp vụ chuyên môn...

       NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG:

       - Hoạt động khoa học công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 13/GCN-SKHCN ngày 07/05/2018 và số 16/GCN-SKHCN Ngày 13/6/2018.

       - Hoạt động thử nghiệm: Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vietnam Bureau of Accreditation - BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số VILAS 617 và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa học, Sinh học.

       - Hoạt động quan trắc môi trường: Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, mã số VIMCERTS 232.

       - Hoạt động đánh giá, chứng nhận sự phù hợp (hợp quy): Được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành (QCVN 02-01:2009/BNNPTNT; QCVN 02-02:2009/BNNPTNT; QCVN 02-17:2012/BNNPTNT; QCVN 02-18:2012/BNNPTNT).

       - Hoạt động khác như: Kiểm định ruộng lúa giống, tư vấn, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo phạm vi năng lực, chức năng nhiệm vụ được giao.

       THÔNG TIN LIÊN HỆ:

       - Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.

       - Địa chỉ: Trụ sở 1: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau; Trụ sở 2: Số 20A đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau.

       - Điện thoại: (0290) 3580815- 3570815.  Email: ttptkncamau@gmail.com. Website: www.atcc.com.vn