Chuyên đề Khoa học Công nghệ ngày 16-01-2019.

Chuyên đề Khoa học Công nghệ ngày 16-01-2019.

http://ctvcamau.vn/truyen-hinh/chuyen-de-truyen-hinh/khoa-hoc-va-cong-nghe-16-1-2019.

Nguồn: ctvcamau.vn