Tổng kết công tác khoa học và Công nghệ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

Ngày 22 tháng 01 năm 2016 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học và Công nghệ năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; các Sở, ngành cấp tỉnh; Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau và Phóng viên các báo, đài PTTH đến đưa tin Hội nghị.

Những kết quả đạt được

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ KH&CN, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các các Sở ban ngành trong tỉnh và các viện, trường... cùng với sự nỗ lực và thống nhất của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã giúp cho hoạt động khoa học và công nghệ có bước phát triển khá đồng bộ, có chiều sâu và đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội.

- Ngành KH&CN chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về pháp luật khoa học và công nghệ, tiến bộ khoa học và công nghệ sâu rộng đến cán bộ và nhân dân lao động trong tỉnh bằng nhiều hình thức như: tập huấn, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập,… Qua đó nâng cao được nhận thức xã hội về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, từng bước hướng người dân vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Công tác Sở hữu trí tuệ có bước chuyển biến hơn so với năm 2014, về tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ bảo hộ sở hữu công nghiệp tăng, nhận thức của cộng đồng cũng ý thức hơn trong việc thực thi bảo hộ sở hữu công nghiệp. Các cơ quan quản lý địa phương cũng tích cực và có ý thức hơn việc thực hiện rà soát, nghiên cứu để xây dựng các hình thức bảo hộ phát triển sản phẩm đặc thù của địa phương.

- Nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã được nâng lên. Đặc biệt, việc chấp hành Luật Đo lường được thực hiện tốt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị dịch vụ trong lĩnh vực nhạy cảm như: xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, nước, vận tải taxi...

- Các cơ quan thông tin đã hỗ trợ ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và đưa tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng đến các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng. Các văn bản được ban hành kịp thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương.

- Được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án năng suất chất lượng, sự thống nhất của các cấp, các ngành, chính quyền và xã hội, các đơn vị thực hiện cử cán bộ có chuyên môn và năng lực tham gia triển khai tích cực nên một số dự án đạt kết quả nổi bật như: các dự án ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm quảng canh cải tiến; lĩnh vực sản xuất giống; lĩnh vực bảo quản sau khai thác và đánh bắt xa bờ...

- Bộ máy tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện ngày càng được củng cố, cán bộ khoa học và công nghệ cấp huyện từng bước được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình và có tâm huyết trong công tác phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương. Hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện được các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn. Văn bản hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện ngày càng được cơ quan quản lý các cấp hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương áp dụng, từ đó công tác quản lý khoa học và công nghệ ở địa phương được chặt chẽ và hiệu quả.

 Những tồn tại và hạn chế

- Tổ chức xét duyệt đề cương, thẩm định kinh phí và ký hợp đồng triển khai các đề tài, dự án nhìn chung còn chậm trễ.

- Các chủ nhiệm đề tài, dự án chưa chủ động thời gian trong triển khai thực hiện nội dung dẫn đến việc trễ hạn kéo dài gây khó khăn cho công tác nghiệm thu, giải ngân kinh phí.

- Đa số Sở ngành chưa thành lập Hội đồng khoa học cấp ngành theo tinh thần Chỉ thị 12 của UBND tỉnh, chưa quan tâm trong đề xuất, đặt hàng để có những nghiên cứu trọng tâm, nhằm tạo sự đột phá phục vụ cho phát triển sản xuất của lĩnh vực mình phụ trách.

- Một số dự án thành phần thuộc Dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nuôi tôm quảng canh cải tiến tuy có mang lại hiệu quả nhưng chưa cao. Do nhiều nguyên nhân khách quan như điều kiện thời tiết không thuận lợi, tình hình dịch bệnh, thiếu nguồn vốn đối ứng…

- Việc duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị còn hạn chế như mục tiêu chất lượng ít được cải tiến, những mục tiêu không đạt chưa có hành động khắc phục, đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng chưa được thực hiện theo định kỳ, chất lượng đánh giá nội bộ và  xem xét của lãnh đạo chưa cao còn mang tính hình thức.

- Năm 2015 là năm đầu Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ, nên một số nội dung nhiệm vụ triển khai còn nhiều lúng túng.

Đề xuất và kiến nghị

- UBND tỉnh cần có giải pháp chỉ đạo để các sở ngành quan tâm đúng mức hơn đối với công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ nhất là việc thành lập Hội đồng khoa học cấp ngành, xác định và đặt hàng nhiệm vụ khoa học hằng năm, tham gia hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ.

- Hàng năm dành khoản kinh phí để hợp tác quốc tế, trao đổi học tập kinh nghiệm để tiếp cận công nghệ tiên tiến của khu vực nhằm chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Thái Trường Giang