Bảo tồn nguồn gen chó vện và gà nhạn chân xanh của tỉnh Cà Mau.

       Ngày 22/04/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Bảo tồn nguồn gen chó vện và gà nhạn chân xanh của tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1.PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

       2. Chung Hữu Nghị

       3. TS. Nguyễn Thị Kim Khang

       4. ThS. Lê Công Triều

       5. ThS. Nguyễn Huy Tưởng

       6. BSTY. Lê Văn Khắc

       7. BSTY. Đinh Văn Liệt

       8. KS. Trần Văn Du

       9. KS. Quách Minh Quốc

       10. ThS. Tô Tất Vạn Thắng

            Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 20/QĐ-SKHCN  ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây