Chuối Xiêm sinh thái – Cà Mau.

       Ngày 28/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Chuối Xiêm sinh thái – Cà Mau"

       Cá nhân tham gia:

       1. Đinh Hùng Anh

       2. Quách Văn Ấn

       3. Nguyễn Thị Mỹ

       4. Nguyễn Trần Thức

       5. Trần Giang Khuê

       6. Nguyễn Văn Thi

       7. Đỗ Thanh Dân

       8. Dương Minh Thư

       9. Nguyễn Duy Đô

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại Phòng họp A,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.