Cá bớp Hòn Chuối – Cà Mau.

       Ngày 28/07/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Cá bớp Hòn Chuối – Cà Mau”"

       Cá nhân tham gia:

       1. Trịnh Phương Linh

       2. Bùi Trường Anh

       3. Kiều Minh Tiếng

       4. Bùi Nhật Phương

       5. Trần Thu Anh

       6. Nguyễn Chí Thành

       7. Thái Trường Giang

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 110/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp A,  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.