Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh theo quy trình công nghệ Semi – Biofloc tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 17/02/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh theo quy trình công nghệ Semi – Biofloc tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.".

       Cá nhân tham gia:

       1. Trần Thanh Đông

       2. Võ Văn Giáp

       3. Lý Trường An

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-SKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 19 tháng 9 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.