Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm ghẹ xanh (Portunus pelagicus) tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 09/06/2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Thủy sản Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm ghẹ xanh (Portunus pelagicus) tại tỉnh Cà Mau."

       Cá nhân tham gia:

       Bùi Nhật Phương

       Nguyễn Trung Chánh

       Trương Huỳnh Như

       Phạm Chí Em

       Tiêu Minh Luân

       Nguyễn Xuân Toản

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.