Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở tỉnh Cà Mau.

       Ngày 05/9/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở tỉnh Cà Mau".

       Cá nhân tham gia:

       1. Dương Thu Thủy

       2. ThS. Dương Minh Vĩnh

       3. NCS. Nguyễn Văn Quynh

       4. CN. Chung Thanh Thủy

       5. ThS. Lê Hoàng Ân

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 09 tháng 7 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!