Bảo tồn và phát triển các giống lúa mùa và lúa hoang của tỉnh Cà Mau.

       Ngày 12/9/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Cần Thơ. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Bảo tồn và phát triển các giống lúa mùa và lúa hoang của tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. Ts. Vũ Anh Pháp

       2.Ks. Phạm Văn Mịch

       3. Trần Hữu Phúc

       4. Trần Thị Xuân Mai

       5. Huỳnh Như Điền

       6. Nguyễn Thị Phượng

       7. Đỗ Tấn Khang

       8. ThS. Nguyễn Thị liên

       9. Ks. Nguyễn Văn Hải

       10. ThS. Nguyễn Kiên Nhẫn

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-SKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây