Cải tiến lưới chụp 04 tăng gông thành 06 tăng gông trong khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ.

       Ngày 07/3/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi Cục Thủy sản tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Cải tiến lưới chụp 04 tăng gông thành 06 tăng gông trong khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ”.

   Cá nhân tham gia:

       1. KS. Nguyễn Việt Triều

       2. KS. Huỳnh Văn Khải

       3. KS. Lê Hoàng Khánh

       4. KS. Trần Quốc Bình

       5. KS. Phạm Chí Em

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 182/QĐ-SKHCN  ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY