Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

     Ngày 11/05/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Tài chính Marketing. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.”.

     Cá nhân tham gia:

          1. PGS.TS. Phạm Hữu Hồng Thái

          2. PGS.TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

          3. ThS. Ngô Thị Hồng Giang

          4. ThS. Phan Ngọc Yến Xuân

          5. TS. Đoàn Ngọc Phúc

          6. ThS. Lại Thị Tuyết Lan

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số:158/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây