Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng suất lúa trên đất phèn.

       Ngày 05/9/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng suất lúa trên đất phèn..

       Cá nhân tham gia:

       1. Đỗ Văn Sử

       2. KS. Trương Văn Đúng

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 5925/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!