Đánh giá môi trường nước mặt tại vùng nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau.

Ngày 08/02/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Đánh giá môi trường nước mặt tại vùng nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau.”.

1. KS. Nguyễn Thị Mai

2. CN. Nguyễn Thị Thêm

3. CN. Nguyễn Thu Huyền

4. KS. Nguyễn Lê Lịnh

5. KS. Phan Thanh Sử

6. CN. Lư Trọng Nguyễn

7. KS. Lưu Thanh Thảo

8. TS.Đoàn Xuân Diệp

9. CN. Trương Tuấn Đạt

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 74/QĐ-SKHCN ngày 21tháng 6 năm 2017của Sở Khoa học và Công nghệ.

Họp nghiệm thu chính thức ngày 28 tháng 6 năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây