Đánh giá sự tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu của nghề nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Ngày 30/10/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Đánh giá sự tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu của nghề nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam”.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. KS. Từ Quang Tuyến

2. NCS. Quách Văn Ấn

3. CN. Phạm Phúc Quới

4. CN. Lưu Ngọc Hiếu

5. CN. Mạc Huỳnh An

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 96/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 19 tháng 7 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY