Đánh giá tác động của trồng Keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rừng U Minh Hạ Cà Mau

Ngày 17/10/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Cần Thơ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Đánh giá tác động của trồng Keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực rừng U Minh Hạ Cà Mau”.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. PGs.Ts. Lê Tấn Lợi

2. Ks. Lương Văn Minh

3. ThS. Lý Trung Nguyên

4. ThS. Võ Ngươn Thảo

5. ThS. Nguyễn Hữu Kiệt

6. ThS. Vương Tuấn Huy

7.ThS. Đỗ Thanh Tân Em

8. ThS. Lý Hằng Ni

9. ThS. Huỳnh Trọng Khiêm

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 42/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY