Điều tra đánh giá chất lượng, số lượng tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ khai thác trên vùng biển tỉnh Cà Mau, đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng và quản lý phù hợp.

       Ngày 12/9/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Thủy sản Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Điều tra đánh giá chất lượng, số lượng tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ khai thác trên vùng biển tỉnh Cà Mau, đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng và quản lý phù hợp.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. Tiết Tiến Dũng

       2.Ks. Hồ Văn Việt

       3. Ung Hữu Em

       4. Lâm Chí Điền

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số73/QĐ-SKHCN ngày 15tháng 6 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 26 tháng 6 năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây