Điều tra đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) quảng canh, quảng canh cải tiến. Đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới.

       Ngày 19/6/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Thủy sản Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Điều tra đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) quảng canh, quảng canh cải tiến. Đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. KS. Hồ Văn Việt

       2. Nguyễn Văn Toàn

       3. KS. Phạm Minh Song

       4. KS. Phạm Ngọc Khỏe

       5. KS. Nguyễn Phương Vỹ

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 63/QĐ-SKHCN  ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY