Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau

Ngày 25/9/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Cần Thơ đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà Mau.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. PGS.Ts. Trương Đông Lộc

2. ThS. Phan Tấn Thanh

3. Ts. Đoàn Xuân Diệp

4. Ks. Nguyễn Trí Tài

5. Ts. Võ Văn Dứt

6. Ts. Nguyễn Hữu Đặng

7. ThS. Phạm Phát Tiến

8. ThS. Nguyễn Văn Thép

9. ThS. Khưu Thị Phương Đông

10. ThS. Đoàn Tuyết Nhiễn

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 114/QĐ-SKHCN ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 17 tháng 8 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY