Giải pháp việc làm cho học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau sau khi tốt nghiệp

       Ngày 05/9/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp việc làm cho học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau sau khi tốt nghiệp".

       Cá nhân tham gia:

       1. Nguyễn Quang Thuần

       2. ThS. Lê Khánh Linh

       3. KS. Nguyễn Văn Thước

       4. ThS. Lê Nhị Bảo Ngọc

       5. ThS. Phạm Văn Tráng

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 117/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!