Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục sức khỏe và uống Vitamin C ở người tăng acid uric máu từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 16/7/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục sức khỏe và uống Vitamin C ở người tăng acid uric máu từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

       1. BS.CKII. Trần Quang Khóa

       2. BS. Huỳnh Ngọc Linh

       3. BS.CKI. Nguyễn Thành Trung

       4. BS.CKII. Nguyễn Hữu Hạnh

       5. ThS.BS. Nguyễn Thể Tần

       6. ThS. Vũ Văn Hưởng

       7. ThS. Huỳnh Thị Thùy Nhiên

       8. CN. Dương Thanh Nhân

       9. CN. Nguyễn Tiết Diễm Đoan

       10. HS. Lê Thúy Duy

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 82/QĐ-SKHCN  ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp nghiệm thu chính thức ngày 29 tháng 5 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY