Khảo sát thực nghiệm và đề xuất giải pháp tối ưu hóa kỹ thuật sửa chữa nâng cấp cầu bê tông sử dụng tấm sợi polymer gia cường ở tỉnh Cà Mau.

       Ngày 19/6/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Ban Quản lý dự án Xây dựng CTGT Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Khảo sát thực nghiệm và đề xuất giải pháp tối ưu hóa kỹ thuật sửa chữa nâng cấp cầu bê tông sử dụng tấm sợi polymer gia cường ở tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. PGS.TS. Nguyễn Minh Long

       2. Lê Minh Luân

       3. TS. Đặng Đăng Tùng

       4. ThS. Nguyễn Hoàng Huy

       5. ThS. Cù Thị Hồng Yến

       6. TS. Đinh Thế Hưng

       7. KS. Hồng Bảo Sơn

       8. KS. Lê Nhật Trường

       10. KS. Trần Hải Âu

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 57/QĐ-SKHCN  ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 25 tháng 3 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY