Một số giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

     Ngày 16/7/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Chính trị tỉnh Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Một số giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. ThS. Nguyễn Hồng Vệ

       2. Trương Minh Luân

       3. TS. Đặng Trí Thủ

       4. ThS. Châu Hồng Nhiên

       5. ThS. Nguyễn Thanh Hồng

       6. ThS. Nguyễn Văn Kiều

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 72/QĐ-SKHCN  ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY