Nâng cao năng suất tôm càng xanh (Macrobrachiumrosenbergii) toàn đực tại thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 20/12/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Bình. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nâng cao năng suất tôm càng xanh (Macrobrachiumrosenbergii) toàn đực tại thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.”.

       Cá nhân tham gia:

              1. ThS. Tiêu Hoàng Pho

              2. KS. Nguyễn Hoàng Lâm

              3. KS. Nguyễn Văn Lưu

              4. KS. Lê Hoàng Hợp

              5. KS. Phạm Văn Toàn

              6. KS. Quách Phát Để

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 112/QĐ-SKHCN ngày 05tháng 7 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 09 tháng 7 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây