Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm cho sinh sản giống ngao móng tay chúa (Cultellus maximus, Gmelin 1791) tại tỉnh Cà Mau

Ngày 25/9/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm cho sinh sản giống ngao móng tay chúa (Cultellus maximus, Gmelin 1791) tại tỉnh Cà Mau".

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. ThS. Nguyễn Quốc Thể

2. ThS. Nguyễn Đức Minh

3. Ks. Ngô Minh Lý

4. Ks. Nguyễn Minh Đương

5. Ks. Lê Hoài Trân

6. Ks. Tô Minh Thảo

7. ThS. Phan Quốc Việt

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 257/SKHCN – QLKH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 01 tháng 6 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY