Nghiên cứu khiếm thính trẻ sơ sinh năm 2015 – 2016 tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau

Ngày 17/10/2017, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Trà Vinh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu khiếm thính trẻ sơ sinh năm 2015 – 2016 tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau”.

Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ:

1. TS.BS. Phạm Thế Hiền

2. BS. Đặng Bé Nam

3. BS.CKI. Lê Văn Trò

4. BS. Phạm Minh Pha

5. ĐD. Quách Kiều Loan

6. ĐD. Đỗ Thị Kim Ngân

7. YS. Lê Thị Ánh Hồng

8. YS. Lê Thị Hồng Ân

Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 23/QĐ-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Họp ngày 15 tháng 02 năm 2017 tại Hội đồng Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.


XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY