Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Cà Mau

     Ngày 08/05/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Cà Mau.”.

     Cá nhân tham gia:

     1. PGS.TS. Phạm Thị Tâm

     2. ThS.BS. Lê Minh Hữu

     3. BS.CKII. Huỳnh Quốc Việt

     4. BS.CKII. Kha Hữu Nhân

     5. ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Cúc

     6. ThS.BS. Nguyễn Tấn Đạt

     7. ThS.BS. Trương Thành Nam

     8. ThS.BS. Thái Thị Ngọc Thúy

     9. DS.CKII. Huỳnh Kim Hồng

     10.BS.CKII. Đặng Hải Đăng

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 38/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 09 tháng 3 năm 2018 tại: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây