Nghiên cứu sử dụng đất bồi lắng sản xuất vật liệu xây không nung tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 06/8/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu sử dụng đất bồi lắng sản xuất vật liệu xây không nung tại tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. TS. Nguyễn Quang Long

       2. PGS.TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ

       3. TS. Võ Đức Quý

       4. TS. Lê Minh Viễn

       5. ThS. Trần Thị Thanh Thúy

       6. KS. Võ Nguyễn Lam Uyên

       7. KS. Đỗ Thị Minh Hiếu

       8. ThS. Đinh Tuấn Hoàng

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số24/QĐ-SKHCN ngày 10tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 17 tháng 02 năm 2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây