Nghiên cứu tình hình và hiệu quả can thiệp thừa cân – béo phì ở trẻ từ 4 đến 6 tuổi tại tỉnh Cà Mau.

       Ngày 03/8/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “ Nghiên cứu tình hình và hiệu quả can thiệp thừa cân – béo phì ở trẻ từ 4 đến 6 tuổi tại tỉnh Cà Mau”.

       1. Cá nhân tham gia:

       2. BS.CKII. Huỳnh Quốc Việt

       3. BS.CKII. Lê Ngọc Định

       4. BS.CKII. Nguyễn Quan Phú

       5. CN. Trương Đức Hùng

       6. BS.CKI. Nguyễn Văn Đọc

       7. BS.CKI. Nguyễn Chí Diễn

       8. BS.CKI. Ngô Minh Phước

       9. YS. Trịnh Tánh

       10. YS. Nguyễn Thúy Ân

       11. DSTH. Trịnh Thị Thanh

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số82/QĐ-SKHCN ngày 21tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 24tháng5năm 2018tạiSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây