Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trụ xi măng đất trong gia cố đường đầu cầu, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 30/5/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trụ xi măng đất trong gia cố đường đầu cầu, tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. PGS.TS. Lê Bá Vinh

       2. Lê Nhật Trường

       3. TS. Lê Bá Khánh

       4. ThS. Lê Minh Luân

       5. ThS. Nguyễn Vĩnh Quang

       6. ThS. Nguyễn Hoàng Ân

       7. KS. Nguyễn Công Huyến

       8. KS. Nguyễn Vũ Đăng

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 58/QĐ-SKHCN  ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 01 tháng 4 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY