Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ Biofloc.

       Ngày 16/10/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trường Đại học Cần Thơ với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ Biofloc".

       Cá nhân tham gia:

       1. PGS.TS. Châu Tài Tảo

       2. TS. Lý Văn Khánh

       3. GS.TS. Trần Ngọc Hải

       4. PGS.TS. Lê Quốc Việt

       5. ThS. Cao Mỹ Án

       6. ThS. Đoàn Hữu Nghị

       7. KS. Hồ Văn Việt

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!