Nhân rộng mô hình chăn nuôi gà Tàu Vàng được phục tráng của tỉnh Cà Mau

       Ngày 31/7/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nhân rộng mô hình chăn nuôi gà Tàu Vàng được phục tráng của tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. BSTY. Chung Hữu Nghị

       2. BSTY. Vũ Văn Thanh

       3. KS. Bùi Công Nghiệp

       4. BSTY. Lê Văn Khắc

       5. BSTY. Đinh Văn Liệt

       6. ThS. Lê Bình Trọng

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 16 tháng 3 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây