Nhân rộng mô hình nuôi sò huyết “Anadora granosa” kết hợp trong vuông tôm.

     Ngày 08/02/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nhân rộng mô hình nuôi sò huyết “Anadora granosa” kết hợp trong vuông tôm.”.

     Cá nhân tham gia:

   1. KS. Trương Quốc Duẩn

   2. KS. Lê Văn Khởi

   3. ThS. Tô Minh Việt

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 19 tháng 10 năm 2017 tạiPhòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Năm Căn.

                                                              Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây