Nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo và sản xuất heo giống theo hướng an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

       Ngày 11/10/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo và sản xuất heo giống theo hướng an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

       Cá nhân tham gia:

       1. BSTY. Vũ Văn Thanh

       2. BSTY. Lê Văn Khắc

       3. BSTY. Đinh Văn Liệt

       4. TC. Đàm Tấn Văn

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-SKHCN ngày 21tháng 3 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây