Nuôi cua (Scylla paramamosain) bán thâm canh theo hai giai đoạn tại xã Hàm Rồng và Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

       Ngày 15/02/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nuôi cua (Scylla paramamosain) bán thâm canh theo hai giai đoạn tại xã Hàm Rồng và Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau”.

     Cá nhân tham gia:

       1. ThS. Nguyễn Nghi Lễ

       2. KS. Trương Quốc Duẩn

       3. KS. Lê Văn Tính

       4. KS. Cao Thái Phương

       Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số: 124/QĐ-SKHCN  ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

       Họp nghiệm thu chính thức ngày 20 tháng 8 năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY