Nuôi cua (Scylla paramamosain) bán thâm canh trong ao đất tại xã Đất Mới và Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

     Ngày 23/8/2019, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Năm Căn. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nuôi cua (Scylla paramamosain) bán thâm canh trong ao đất tại xã Đất Mới và Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau”.

    Cá nhân tham gia:

     1. Nguyễn Nghi Lễ

     2. KS. Trương Quốc Duẩn

     3. KS. Lưu Anh Pháp

     4. KS. Phan Thanh Trọn

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Năm Căn.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!