Nuôi gà nòi lai trên đệm lót sinh học tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

     Ngày 24/04/2018, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cà Mau. với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: " Nuôi gà nòi lai trên đệm lót sinh học tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau”.

     Cá nhân tham gia:

     1. ThS. Đỗ Vũ Linh

     2. KS. Nguyễn Đình Văn

     3. KS. Trần Quốc Khánh

     Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số:18/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

     Họp nghiệm thu chính thức ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp A, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Xem chi tiết giấy chứng nhận: tại đây